Ροδι Α Φυσικο (Κωδ. 466), Ροδι Γ Φυσικο (Κωδ. 467)